• pageimg

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Yueqing Laiwang Trading Co., Ltd.” 2018-nji ýylda döredildi. Pnewmatiki komponentler bilen üpjün ediji we dünýä ulanyjylaryna pnewmatik tehnika esbaplarynyň giň toplumyny hödürlemegi maksat edinýär.

Üç ýyl üznüksiz ösüş we täzelikden soň, AliExpress-de kümüş satyjy bolduk we altyn satyja tarap barýarys.Pnewmatiki komponentler pudagynda “Laiwang Trading” öňdebaryjy ornuny kesgitledi.Esasanam howa üpjünçiligi, bogunlar we silindrler pudagynda AliExpress pnewmatiki komponentleriniň bazar paýynyň köpüsini eýeleýäris.

aboutimg

Biz näme edýäris

“Laiwang Trading Company” howa çeşmelerini, bogunlary we silindrleri gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Önümleriň köpüsiniň modellerini örtýär.Programmalar dürli tehnikalary, önümçilik liniýalaryny we beýleki köp sanly pudagy öz içine alýar.Köp önümler we tehnologiýalar milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we degişli standartlar bilen tassyklandy.

Geljege göz aýlamak bilen, “Laiwang Trading” öňdebaryjy ösüş strategiýasy hökmünde pudagyň ösüşine ygrarly bolar, innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde tehnologiki innowasiýalary, dolandyryş innowasiýalaryny we marketing innowasiýalaryny güýçlendirmegi dowam etdirer we pnewmatik komponentler pudagynda öňdebaryjy bolmaga çalyşar. .

Korporatiw medeniýetimiz

2018-nji ýylda “Laiwang Trading” döredileli bäri toparymyz durnukly boldy.Zawodyň meýdany giňelýär.2021-nji ýylda dolanyşyk bir gezekde 1 million ABŞ dollaryna ýetdi.Indi belli bir göwrümli kompaniýa bolduk.Kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly:

1. Ideologiýa

Esasy düşünje "özüňden ýokary".
Korporatiw wezipe "özara bähbit".

2. Esasy aýratynlyklar

Täzelik etmäge het edip: Esasy häsiýet, işe başlamaga, synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilmekdir.
Üstünlik: Bütewilik bitewilik biziň esasy aýratynlygymyzdyr.
Işgärlere ideg: her ýyl işgärleri taýýarlamak üçin pul goýuň we işgärlere günde üç gezek nahar beriň.

Eliňizden gelenini ediň: Uly göz öňüne getiriň, iş ülňülerine aşa ýokary talaplary goýuň we "ähli işi gowy önüme öwüriň".

about-img

Ofis gurşawy we zawod gurşawy

Office environment and factory environment

Näme üçin bizi saýlamaly?

Patent

Önümlerimiziň ähli patentleri.

Tejribe

OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribe.

Şahadatnama

CE, ISO 9001 şahadatnamasyny we beýleki şahadatnamalary beriň.

Hil kepilligi

100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy, 100% funksiýa synagy.

Kepillik hyzmaty

Bir ýyllyk kepillik we satuwdan soňky ömri.

Goldaw beriň

Yzygiderli tehniki maglumatlary we tehniki okuw goldawyny beriň.

Häzirki zaman önümçilik zynjyry

Ösen awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary ussahanasy.

Hyzmatdaş

parten