• pageimg

SFR200 1/4 SFR300 3/8 SFR400 1/2 Howa gysyjy çygly suw ýagy çalgy duzagy mis süzgüç sazlaýjy howa sazlaýjy

Gysga düşündiriş:

Innowasiýa, ýokary hilli we ygtybarlylyk korporasiýamyzyň esasy gymmatlyklarydyr.Häzirki wagtda bu prinsipler, iň ýokary üpjün edijiler Hytaý Rih pnewmatik howa çeşmesini bejermek (SFR200) ​​üçin halkara derejesinde işleýän orta göwrümli firma hökmünde üstünliklerimiziň esasyny düzýär, işewür kärdeşler arkalaşygy we hyzmatdaşlyga başlamak üçin ýoldaşlary tüýs ýürekden garşylaýarys.Ajaýyp ýakyn geljegi döretmek üçin dürli pudaklardaky dostlarymyz bilen birleşeris diýip umyt edýäris.
Iň ýokary üpjün edijiler Hytaý pnewmatik howa süzgüji, howa çeşmesini bejermek, kompaniýanyň ösmegi bilen häzirki wagtda önümlerimiz Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Günorta Aziýa we dünýäniň 15-den gowrak ýurdunda satyldy we hyzmat edildi. we ş.m.Ösüşimiz üçin innowasiýalaryň möhümdigini ýadymyzdan çykarmaýarys, täze önümiň ösüşi hemişe bolýar. Mundan başga-da, çeýe we täsirli iş strategiýalarymyz, ýokary hilli önümler we bäsdeşlik bahalary müşderilerimiziň gözleýän zadydyr.Şeýle hem ep-esli hyzmat bize gowy karz abraýyny getirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Müşderiniň talaplaryny ideal taýdan kanagatlandyrmak üçin ähli amallarymyz, onlaýn eksportçy Hytaý howa-kompressor ätiýaçlyk şaýlary Uly deprek 209 litr sintetiki ýag, "Highokary hilli, bäsdeşlik bahasy belligi, çalt hyzmat" şygarymyza laýyk ýerine ýetirilýär. Biziň mähirli we hünärmen goldawymyz size baýlyk ýaly ajaýyp garaşylmadyk ýagdaýlar getirer diýip duýýarys.
Onlaýn eksportçy Hytaý howa-kompressor bölekleri, nurbat howa kompressory, Iň oňat tehnologiki goldaw bilen, iň oňat ulanyjy tejribesi üçin web sahypamyzy düzdük we söwda etmegiň aňsatlygyny ýatda sakladyk.iň gowularyň iň gysga wagtda we netijeli logistika hyzmatdaşlarymyzyň, ýagny DHL we UPS-iň kömegi bilen gapynyň agzynda size ýetmegini üpjün edýäris.Diňe eltip biljek zatlarymyzy wada bermek şygary bilen ýaşap, hiline söz berýäris.

Tehniki spesifikasiýa

Model

SFR 200

SFR 300

SFR 400

Portuň ululygy

PT 1/4

PT3 / 8

PT 1/2

Işleýän metbugat

Gysylan howa

Subut ediş basyşy

1.5Mpa

Maks.işleýän basyş

0.85Mpa

Işleýän temperatura aralygy

5 ~ 60t

Süzgüç takyklygy

40 m (Adaty) ýa-da 5 m (omöriteleşdirilen)

Beden materialy

Alýumin garyndysy

Material kubok materialy

PC

Kubok örtügi

Plastmassa

Ölçegi

45gffg654gr


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň