• pageimg

Howa süzgüji

Howa süzgüjiAdatça önümçilik ussahanalaryny, önümçilik ussahanalaryny, barlaghanalary we arassa otaglary ýa-da mehaniki we elektron aragatnaşyk enjamlaryny arassalamak üçin ulanylýan gaz süzgüç enjamlaryna degişlidir.Asyl süzgüçler, orta netijelilik süzgüçleri, ýokary netijelilik süzgüçleri we pes netijelilik süzgüçleri bar.Dürli modelleriň we ululyklaryň dürli aýratynlyklary we amaly netijeliligi bar.
Pnewmatik tehnologiýada howa süzgüji, basyşy sazlaýjy klapan we kebşirleýji tüsse pnewmatik üç bölek diýilýär.Dürli funksiýalary has gowy almak üçin bu üç pnewmatik klapan ergin komponentleri, adatça pnewmatik üçburçluk diýlip yzygiderli ýygnalýar.Basyşy we çyglylygy aýyrmak üçin pnewmatik klapanlary zyýansyzlandyrmak we süzmek üçin.
Howa girelgesiniň ugruna görä, üç bölekden ýygnamak tertibi howa süzgüji, basyşy sazlaýjy klapan we kebşirleýji tozany aýyrmak enjamlarydyr.Bu üç bölek pnewmatiki gözegçilik klapanlarynyň köpüsinde aýrylmaz pnewmatik klapan enjamlarydyr.Bular tebigy gaz enjamlarynyň töwereginde gurnalan we gysylan howanyň hiliniň iň esasy kepili bolup durýar.Olaryň dizaýn shemasy we gurnamasy diňe bu üç bölekiň hilini kepillendirmek bilen çäklenmän, kosmos tygşytlylygy, amatly gözegçilik we gurnama, tötänleýin kompozisiýa we ş.m. ýaly faktorlary hem göz öňünde tutýar.
kategoriýalaşdyrmak
(1) Gödek süzgüç
Gödek süzgüçiň süzgüç haltasy, adatça, subut etmeýän mata, metal sim önümleri, aýna süýümli sim, poliester tor we ş.m. gurluş gurluşlary tekiz, bukulýan, üznüksiz we egrem-bugramdyr.
(2) Orta netijelilik süzgüç süzgüji
Adaty orta netijelilik süzgüçleri: MI, Ⅱ, Ⅳ plastik köpük süzgüçleri, YB aýna süýümli süzgüçler we ş.m. , polipropilen eritme, pe we beýleki adam tarapyndan öndürilen süýüm süýümleri.
(3) efficiencyokary netijelilik süzgüji
Commonokary netijelilikli süzgüçler bulaşyk görnüş we päsgelçiliksiz görnüş.Süzgüç materialy gaty ownuk gözenekli aýna süýümli süzgüçli kagyz.Süzgüç derejesi gaty pes, bu süzgüç effektini we ownuk tozan bölejikleriniň diffuziýa täsirini gowulandyrýar we süzgüç netijeliligi gaty ýokary.
Klassifikasiýa we netijelilik
Howa gysylan howada aşa köp suw buglary we damjalar, şeýle hem pos, çagyl, turba möhürleýji we ş.m. ýaly suwuk galyndylar bar, olar porşen möhürlerine zeper ýetirip biler, böleklerdäki kiçijik deşikleri ýapyp biler, komponentleriň hyzmat möhletini gysgaldyp biler ýa-da komponentlere zeper ýetirip biler. .nädogry.Howa süzgüçiniň wezipesi, suwuk gysyşdaky suwuk suwy we suwuk damjalary aýyrmak, howadaky tozan we suwuk galyndylary süzmek, ýöne bugdaky ýagy we suwy aýryp bilmez.

ulanmak
Görkezilişi ýaly howa süzgüji howany arassalaýar.Umuman, tebigy howa çalşygy süzgüçleri howadaky dürli ululykdaky tozan bölejiklerini ele almak we siňdirmek üçin döredilip, şeýlelik bilen howa görkezijisini ýokarlandyrýar.Organiki himiki süzgüçler tozany siňdirmekden başga-da yslary siňdirýär.Adatça biomedisinada, hassahananyň ambulatoriýasynda, howa menzilinde, ýaşaýyş gurşawynda we beýleki ýerlerde ulanylýar.Umuman aýdanyňda, tebigy howa çalşygy süzgüçleri giňden ulanylýar we mikroelektronikanyň senagat önümçiligi, binagärlik örtükleriniň senagat önümçiligi, azyk senagatynyň önümçiligi we ş.m. Başgaça aýdylanda, süzgüçler umumy maksady arassalamagyň diňe bir usulydyr.
Filtrasiýa takyklygy
Bu, rugsat edilen galyndy bölejikleriniň uly gözenek ululygyna degişlidir.Süzgüçiň takyklygyna howp salmagyň açary, süzgüçiň degişli süzgüç takyklygyna ýetmek üçin yzky elementlere görä dürli süzgüçleri saýlamagydyr.
Jemi akym aýratynlyklary
Bu, süzgüçdäki howa akymyna we süzgüçdäki basyşyň peselmegine baglylykda belli bir giriş iş basyşy bilen baglanyşýandygyny aňladýar.Hakyky ulanylanda, basyş ýitgisi 0-dan az bolanda saýlanan aralykda .03MPa ulanmak iň gowusydyr. Howa süzgüçinde süzgüçiň özi we açary umumy akym aýratynlyklaryny bozýar.
suw bölmek netijeliligi
Suwuň howa girelgesinde bölünen suw bilen gatnaşygyna degişlidir.Umuman aýdanyňda, howa süzgüçiniň suw balast netijeliligi 80% -den az.Deflektor, suw balastynyň netijeliliginiň açarydyr.
Dürli konsentrasiýa bahasy bolan howa süzgüçleri takyk ölçelýär we süzgüç netijeliligi başga.
(1) Arassa agram netijeliliginiň massa konsentrasiýasy (g / m³) we tozanyň konsentrasiýa bahasy
(2) Hasaplamagyň netijeliligi Tozanyň konsentrasiýa bahasy, görkezmek üçin hasaplaýyş konsentrasiýa bahasyna (pc / L) esaslanýar
(3) Natriý hloridiň gaty bölejikleri bilen natriý otunyň tozan çeşmesi hökmünde netijeliligi.Optiki ýalyn fotometrine görä natriý oksid bölejikleriniň konsentrasiýasyny takyk ölçäň.Natriý ýangynyň netijeliligi sanamagyň netijeliligine deňdir.
süzgüç sürtülme garşylygy
Bahalandyrylan egzoz göwrüminiň aşagyndaky täze süzgüçiň rezistoryna asyl rezistor diýilýär;bahalandyrylan gaz çykaryjy göwrümiň aşagynda süzgüçiň tozan mukdary ýeterlikdir we çig maly süzmek üçin arassalanmaly ýa-da çalşylmaly rezistora soňky rezistor diýilýär.
Süzgüçiň tozan göwrümi
Bahalandyrylan gaz çykaryş mukdary boýunça, süzgüçiň basyşy iň soňky sürtülme garşylygyna ýetende, içindäki tozan bölejikleriniň umumy massasyna süzgüçiň tozan mukdary diýilýär.
saýlamagyň ölçegleri
Specificörite ýagdaýa görä degişli howa süzgüçini netijeli saýlaň, saýlama gollanmasy aşakdakylardyr:
1. Otagda göz öňünde tutulan arassalaýyş we arassalama bejeriş aýratynlyklaryna laýyklykda, soňky howa süzgüçiniň netijeliligini aýdyňlaşdyryň we howa süzgüçiniň düzüm derejesini we dürli netijeliligini netijeli saýlaň.Otag umumy arassalama bejergisine sezewar edilmeli bolsa, başlangyç we aralyk süzgüçler ulanylyp bilner;otag aralyk arassalama bejergisine sezewar edilmeli bolsa, başlangyç we esasy süzgüçler saýlanmalydyr;otagy arassalamaly we arassalamaly bolsa, başlangyç we aralyk, ýokary netijelilikli üç basgançakly süzgüçleri saýlamaly arassalamak we süzmek.Her süzgüçiň netijeliligi täsirli we dogry gabat gelmelidir.Goňşy ikinji süzgüçleriň netijeliliginiň tapawudy gaty uly bolsa, öňki süzgüç ikinjisini saklap bilmez.
2. Açyk gazyň tozan düzümini we tozan bölejikleriniň aýratynlyklaryny dogry we takyk ölçäň.Süzgüç açyk gazyň süzülmesi we arassalanmagy bolany üçin, açyk gazyň tozan düzümi örän möhüm maglumat maglumatlarydyr.Esasanam köp basgançakly arassalaýyş bejergisinde we süzgüç bejergisinde deslapky süzgüç ulanyş gurşawyny, esbaplaryň bahasyny, işleýän energiýa sarp edişini, tehniki hyzmaty we üpjünçiligini doly göz öňünde tutandan soň saýlanýar.
3. Süzgüçiň aýratynlyklaryny ýerlikli aýdyňlaşdyryň.Süzgüçiň esasy aýratynlyklary süzgüç netijeliligi, elektrik garşylygy, tutýan ýeri, tozan mukdary, süzülen howa we bejerilen gaz.Conditionsagdaýlar rugsat berse, ýokary netijelilik, pes garşylyk, uly tozan göwrümi, orta süzgüç şemaly, uly gaz çykaryjy howa göwrümi, amatly önümçilik we gurnama, ýokary hilli we arzan bahaly süzgüç saýlamaga synanyşyň.Howa süzgüji saýlanylanda, bir gezeklik taslama maýa goýumlary, ikinji derejeli taslama maýa goýumlary we energiýa netijeliliginiň ykdysady seljermesi hem doly göz öňünde tutulmalydyr.
4. Gury bugyň aýratynlyklary seljerilýär.Howa süzgüçini saýlamak bilen baglanyşykly tozan bugynyň bedeniniň aýratynlyklary, esasan, daşky gurşawyň temperaturasynyň, çyglylygyň, güýçli kislotanyň we aşgar we organiki erginleriň umumy sanydyr.Käbir süzgüçler ýokary temperaturada ulanylyp bilinýändigi sebäpli, käbir süzgüçler diňe otag temperaturasynda we daşky çyglylykda işleýär, tozan bugyndaky güýçli kislotalaryň, esaslaryň we organiki erginleriň umumy mukdary howa süzgüçiniň aýratynlyklaryna we netijeliligine zyýan ýetirip biler.


Iş wagty: Iýun-28-2022