• pageimg

2020 Bahar baýramy Gala

2020-nji ýylyň 29-njy ýanwaryndan 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda “ueueqing” söwda kompaniýasynyň ähli işgärleri Leqing Jinlong banket zalynda “Täze ýyly ýeňmek üçin el-aýak” mowzugy bilen 2019-njy ýylyň kompaniýanyň ýyllyk ýygnagyny we 2020-nji ýylyň bahar festiwaly gala geçirdi. Aüz töweregi işgär uly dabara ýygnandy.

Annualyllyk ýygnakda kompaniýanyň ýolbaşçylary ilki bilen ähli işgärlere Täze ýyl habaryny berdiler, işgärlere çuňňur alada edýändiklerini we kompaniýanyň ösüşine garaşýandyklaryny mälim etdiler.Leadershipolbaşçylaryň çykyşy mähirli we ylham beriji boldy.Kompaniýanyň 2021-nji ädiminde täzesiniň boljakdygyna ynanýaryn.

Annualyllyk ýygnagyň birinji ýarymy esasan ajaýyp çykyşlardan we gyzykly lotereýa oýunlaryndan durýar.Göni ýaýlymlar ajaýyp, hor, tans, eskizler, sahna oýunlary we ş.m. sahnany iň ýokary derejä çykarýar we gyzykly.

Ikinji ýarym, ajaýyp programmalar üçin baýraklary, görnükli işgärler üçin baýraklary we has gyzykly baýraklary öz içine alýan agşamlyk naharydyr.Maşgala bilelikde mähirli atmosferany duýýar we kompaniýanyň täze ýylda has ýokary maksatlara ýetmegine garaşýar.

Monofilament sapak emele getirmeýär we bir agajyň tokaý emele getirmegi kyn.Oturylyşygyň ikinji gününiň günortasynda kompaniýanyň ähli işgärleri açyk meýdanda wagyz işlerine gatnaşdylar.Birnäçe şatlykly işler, hemmelere “wezipe, hyzmatdaşlyk we ynam” manysyny çuňňur duýdy.Kärdeşler çäräniň ýeňşini tamamlamak üçin bagtly we sazlaşykly topar atmosferasyny döretdiler.

Giňeltmek çärelerinden başga-da ajaýyp pursatlary ýazyň, 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň işgäri doglan güni, KTV, agşamlyk, yssy çeşmeler, hyzmatdaşlar aýdym aýtmakdan lezzet alýarlar, stressi boşadýarlar, zarýad berýärler we 2020-nji ýylda ýeňişe taýýarlanýarlar.

Gülki we ýadawlyk, tolgunma we minnetdarlyk bilen banket ajaýyp gutardy.Kärdeşler ulaga münýärler, geliň öýe gaýdaly.


Iş wagty: Noýabr-05-2021