• pageimg

AF2000 BF2000 / 3000/4000 çeşme prosessor Mis süzgüç Howa nasosy süzgüji Nebit we suw bölüji Pnewmatik komponentler howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Süzgüçiň işleýiş ýörelgesi: howa girişinden gysylan howa içindäki süzgüç, ýol görkeziji plastinka gollanmasy sebäpli, merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen gysylan howanyň aýlanmagyny güýçli edip, gysylan käbir uly bölejiklere garyşdyryň. Howa we suwuk damjalar we gaty haramlyk käsäniň üstünde, agyrlyk güýjüniň aşagyndaky diwaryň üstünde süzmekdir.Şeýle gysylan howany süzgüç elementiniň üsti bilen arassalandan soň.Süzgüç elementiniň, süzgüçden has uly gaz däl hapalary blokirläp bilýän dürli süzgüçli duralgalary bar (ýagny süzgüç takyklygy).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Güýçli tehniki güýje bagly we adaty arzanladyş Hytaý 10m3 / min 8bar dizel nurbat howa kompressory, pnewmatik jak çekiç howa kompressorynyň islegini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli çylşyrymly tehnologiýalary döredýäris, hünär önümleri we önümçilikde baý tejribe aldyk.Umuman, siziň üstünlikleriňiziň biziň kärhanamyzdygyny göz öňüne getirýäris!
Dinönekeý arzanladyş Hytaý göçme nurbat howa kompressory, nurbat kompressory, Şu günki gün ABŞ, Russiýa, Ispaniýa, Italiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Polşa, Eýran we Yrak ýaly dünýäniň dürli künjeklerinden müşderilerimiz bar.Kompaniýamyzyň wezipesi iň ýokary hilli önümleri iň ýokary baha bilen üpjün etmek.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

1. Gurluşy näzik we ykjam, gurnamak we ulanmak üçin amatly.
2. Basylan öz-özüni gulplamak mehanizmi, daşarky päsgelçilikler sebäpli döredilen basyşyň adaty bolmadyk hereketiniň öňüni alyp biler.
3. Basyşyň ýitmegi pes we suwy bölmegiň netijeliligi ýokary;
4. Adaty görnüşe goşmaça, aşaky basyş görnüşi islege bagly däl (Iň ýokary sazlanyp bilinýän basyş 0,4MPa).

Önümiň beýany

Edýän işlerimiziň hemmesi hemişe “Sarp edijiniň başlangyjy, ilki bilen ynam, iýmit önümleriniň gaplanylyşyna we 2019-njy ýyl üçin daşky gurşawy goramak üçin gowy hilli Af2000 görnüşli süzgüç sazlaýjy çalgy ýagy howa çeşmesini bejermek bölümi Hytaýda öndürilen pnewmatik howa çeşmesini bejermek mahabaty, mähirli garşylaýarys Içerki we daşary ýurtly müşderiler bize sorag iberýärler, bizde 24 sagat işleýär! Işleýän işgärlerimiz bar!

2019 Gowy hilli Hytaý howa çeşmesini bejermek, basyş düzgünleşdiriji howa çeşmesini bejermek, kanagatlandyrmak we her bir müşderä gowy karz bermek biziň ileri tutýan zadymyzdyr.Müşderiler üçin oňat logistika hyzmaty we tygşytly çykdajylar bilen ygtybarly we dogry çözgütleri alýança sargytlary gaýtadan işlemegiň her jikme-jigine üns berýäris.Şoňa baglylykda çözgütlerimiz Afrika, Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda gaty gowy satylýar.

Nyşan

sdfkbugf

Tehniki spesifikasiýa

Model

AF1500

AF2000 BF2000

BF3000

BF4000

Portuň ululygy PT 1/8

PT 1/4 G1 / 4

G3 / 8

G1 / 2

Işleýän metbugat

Gysylan howa

Subut ediş basyşy

1.5Mpa

Maks.Iş basyşy

0.85Mpa

Işleýän temperatura aralygy

5 〜60P

Süzgüç takyklygy

Agşam 40 (Adaty) ýa-da agşam 5 (omöriteleşdirilen)

Süzgüç kubogynyň kuwwaty 15ml

60ml

Beden materialy

Alýumin garyndysy

Material kubok materialy

PC

Kubok örtügi

AF1500 ~ AF2000: BF2000-BF4000: bilen (Plastiki)

Ölçegi

8gr5rg5gh6fseqef


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary